Esami di Kyu

Programma d’esame per le cinture colorate.

8° kyu cintura gialla tempo (minimo 3 mesi)

KHION (5 passi avanti 5 passi indietro)
Andando avanti
OI-ZUKI
GYAKU-ZUKI
URAKEN-UCHI
MAE-GERI

Andando indietro
AGE-UKE
SOTO-UKE
UCHI-UKE
GEDAN-BARAI

KUMITE
GOHON-KUMITE
5passi con attacchi JYODAN e CHUDAN di OI-ZUKI

KATA
TAIKYOKU-SHODAN eTAIKYOKU-SANDAN7° kyu
cintura gialla confermata (tempo minimo 2 mesi)

KHION (come per 8°kyu, in più:)
Andando avanti
MAWASHI-GERI
YOKO-GERI in KIBA-DACHI

Andando indietro
SHUTO in KOKUTSU-DACHI (i)

KUMITE
KHION-IPPON-KUMITE
con attacchi JYODAN e CHUDAN di OI-ZUKI e MAE-GERI

KATA
TAIKYOKU-SANDAN
HEIAN-SHODAN6° kyu
cintura arancio (tempo minimo 3 mesi)

KHION
Andando avanti
OI-ZUKI
GYAKU-ZUKI
URAKEN-UCHI
MAE-GERI
MAWASHI-GERI

Andando indietro
AGE-UKE GYAKU-ZUKI
SOTO-UKE GYAKU-ZUKI
UCHI -UKE GYAKU-ZUKI
GEDAN-BARAI GYAKU-ZUKI
SHUTO in KOKUTSU-DACHI, NUKITE in ZEKUTSU-DACHI
YOKO-GERI in KIBA-DACHI

KUMITE
SANBON-KUMITE
KIHON-IPPON-KUMITE

Con attacchi
OI-ZUKI, jyodan e chudan,
URAKEN-UCHI, MAE-GERI, YOKO-GERI, MAWASHI-GERI

KATA
HEIAN-SHODAN
HEIAN-NIDAN5° kyu
cintura arancio (tempo minimo 3 mesi)

KIHON (come per 7° kyu in più)
Andando avanti
SANBON-ZUKI

Andano indietro
SHUTO in KOKUTSU-DACHI, NUKITE  in  ZEKUTSU-DACHI
UCHI -UKE KIZAMI-ZUKI GYAKU-ZUKI
GEDAN-BARAI URA-KEN GYAKU-ZUKI

Andando avanti
MAE-GERI
MAWASHI-GERI

KUMITE
KHION-IPPON-KUMITE

Con attacchi
OI-ZUKI, jyodan e chudan, GYAKU-ZUKI
URAKEN-UCHI, MAE-GERI, YOKO-GERI, MAWASHI-GERI
USHIRO-GERI, contrattacchi di ZUKI

KATA
HEIAN-NIDAN
HEIAN SANDAN4° kyu
cintura verde (tempo minimo 4 mesi)

KHION
Andando avanti
SANBON-ZUKI
URAKEN-UCHI
MAE-GERI
MAWASHI-GERI
YOKO-GERI

Andano indietro
AGE-UKE GYAKU-ZUKI
SOTO-UKE GYAKU-ZUKI
GEDAN-BARAI  URA-KEN-UCHI GYAKU-ZUKI
SHUTO in KOKUTSU-DACHI, NUKITE
SHUTO-NUKITE

KUMITE
KIHON-IPPON-KUMITE

Con attacchi
OI-ZUKI, jyodan e chudan,
URAKEN-UCHI, MAE-GERI, YOKO-GERI, MAWASHI-GERI
USHIRO-GERI contrattacchi GERI, ZUKI, UCHI

KATA
HEIAN-SANDAN
HEIAN-JONDAN3° kyu
cintura verde (tempo minimo 4 mesi)

KIHON (come per 4° kyu in più)
SHUTO KIZAMI-ZUKI, MAE-GERI, NUKITE

Cambiando gamba
MAE-GERI YOKO-GERI
MAE-GERI MAWASHI-GERI
MAE-GERI USHIRO-GERI

KUMITE
KHION-IPPON-KUMITE NIDAN-HENKA

Con attacchi
OI-ZUKI, jyodan e chudan, GYAKU-ZUKI
URAKEN-UCHI, MAE-GERI, YOKO-GERI, MAWASHI-GERI
USHIRO-GERI

Contrattacchi
GERI, ZUKI, UCHI

KATA
HEIAN-JONDAN
HEIAN GODAN2° kyu
cintura blu (tempo minimo 5 mesi)

KHION
Andando avanti
SANBON-ZUKI

Andando indietro
AGE-UKE, GYAKU-ZUKI
UCHI-UKE, KIZAMI-ZUKI, GYAKU-ZUKI
SOTO-UKE, YOKO-HIJATE, URA-KEN, GYAKU-ZUKI
GEDAN-BARAI, URA-KEN, GYAKU-ZUKI
SHUTO, KIZAMI MAE-GERI, NUKITE

Andando avanti
URA-MAWASHI-GERI
MAWASHI-GERI YOKO-GERI
MAWASHI-GERI USHIRO-GERI

Stessa gamba
MAE-GERI, MAWASHI-GERI
SHIHO HIJIATE

KUMITE
JIYU-IPPON-KUMITE
OI-ZUKI, jodan e chudan GYAKU-ZUKI
KIZAMI-ZUKI, MAE-GERI, YOKO-GERI, MAWASHI-GERI, USHIRO-GERI

Contrattacco libero di ZUCHI, UCI, GERI

KATA
HEIAN-SANDAN
HEIAN-JONDAN
HEIAN GODAN1° kyu
cintura marrone (tempo minimo 9 mesi)

KIHON (come per programma 1°DAN)
SHIHO-ZUKI

KUMITE
JIYU-IPPON-KUMITE

Con attacchi
OI-ZUKI, jyodan e chudan, GYAKU-ZUKI
URAKEN-UCHI, MAE-GERI, YOKO-GERI, MAWASHI-GERI
USHIRO-GERI

Contrattacchi
ZUKI

JIYU-KUMITE (solo per chi ha già compiuto 15 anni)

KATA
TEKKI-SHODAN
BASSAI-DAI